Dažāda informācija skolotājiem, skolēniem un vecākiem

Valsts pārbaudījumi un atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2016./2017.m.g.

Dagdas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas kārtība