Dagdas vidusskola

Direktore: Vija Gekiša

Dagdas vidusskolas adrese: Dagda, Mičurina 3a, LV-5674.

Tālruņa numuri:

Direktore: 65681525,
Direktores vietnieki mācību un audzināšanas darbā: 65681398,
Sekretāre: 65681520,
Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos: 29480447.

E-pasts: vidusskola@dagda.lv

 

Dagdas vidusskola realizē:

 • Pamatizglītības programmu (kods: 21011111);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods: 31011011);
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena izglītības programmu (kods: 31013011);
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015611);
 • Vispārējās vidējās izglītības programma (kods: 31016011).

 

Skolēniem ārpus stundām iespējams darboties dažādos interešu izglītības pulciņos:

 • Tautas deju kolektīvs “Atspolīte” 

 • Tautas deju kolektīvs “Dardedze” 

 • Tautas deju kolektīvs “Avotiņš”

 • Tautas deju kolektīvs “Ritenītis”

 • Jauktais koris 

 • VIA “lēciens”, popgrupa “Youth”

 • Dzīvesziņa 

 • Jaunāko klašu koris 

 • Vokālais  ansamblis ”Rasas pilieni”

 • Vispārējā fiziskā sagatavotība

 • Rokdarbu pulciņš

 • Kokapstrādes pulciņš

 • Vides izglītības pulciņš

Ko man stāsta skolas sienas