Mūzikas un mākslas skolas Dagdas nodaļa

Dagdas Mūzikas un mākslas skola ir pašvaldības izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu īstenošanai, tika dibināta 2014.gada 1.augustā apvienojot Dagdas Mākslas skolu un Dagdas Mūzikas skolu.

 

Skolas adrese: Alejas iela 15A, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674.

E-pasts: muzika.maksla@dagda.lv

Tālrunis: 65653260

Skolas direktore: Lolita Beitāne

Mūzikas nodaļas vadītāja: Tamāra Starovoitova

 

Skolas norēķinu rekvizīti: 
Dagdas Mūzika un mākslas skola
Reģ. Nr. LV90010347097
Alejas iela 15A, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674
Banka: SEB banka
Konts:LV72UNLA0050018182302

Kods:UNLALV2X

Dagdas Mūzikas un mākslas skola piedāvā trīs profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas:

  • - Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 211 00 1), mācību ilgums 6 gadi;
  • - Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle (kods 20V 212 01 1), mācību ilgums 6 gadi;
  • - Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (kods 20V 212 01 1), mācību ilgums 8 gadi.

Pēc skolas beigšanas audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu.

Skolas mākslas nodaļas audzēkņu darbi piedalās Latvijas un Starptautiskās izstādēs un konkursos, kā arī mūzikas nodaļas audzēkņi regulāri ar labiem panākumiem piedalās reģionālajos un valsts mēroga konkursos.

Kārtība kādā Dagdas Mūzikas un mākslas skolā notiek izglītības procesa organizēšana nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu