Laimis spuorni

Šķaunes pagasta jaunieši 2012.gada 21.janvārī nolēma nodibināt jauniešu biedrību. Pēc ilgas diskusijas un balsojuma, biedrība tika nodibināta un tai piešķīra nosaukumu „LAIMIS SPUORNI”.  Biedrība arī tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā ar reģ.Nr. 40008189964. Jauniešu biedrības telpas atrodas „Pasta māja”, Šķaunē, Šķaunes pagasts, Dagdas novads. Kaut telpām nepieciešams remonts un mēbeles, jaunieši tik un tā aktīvi darbojas, arī ārpus biedrības telpām.

Biedrības mērķi: radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un vienaudžu izglītības attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā; veicināt veselīgu dzīvesveidu, uzlabot dzīves kvalitāti, attīstīt pagasta infrastruktūru, piedalīties projektu realizācijā, atbalstīt ģimenes organizēt kopīgus pasākumus, vides, kultūrmantojuma un vēsturisko objektu apzināšana un labiekārtošana.

Jauniešu biedrības dibinātāji un arī valdes locekļi ir - Jānis Moisejenoks, Ilga Moisejenoka,  Kristīne Muižniece-Meikšāne.

Neskatoties uz to, ka jauniešu biedrība „Laimis spuorni” tika dibināta nesen, jaunieši aktīvi darbojas un uzņem jaunus un jaunus biedrus. Pirmā jauniešu biedrības pasākumā jaunieši pašu spēkiem izveidoja slidotavu un atklāja to ar hokeja spēlēm un stafetēm bērniem.

Lieldienu pasākumā Šķaunes Tautas namā no jauniešu biedrības Šķaunē pie bērniem ciemojās Lieldienu zaķi Ūsainis un Ļipainis. Bērni krāsoja zaķu atvestās olas, minēja mīklas, piedalījās spēlēs, daudz dejoja.  Izturot vairākus pārbaudījumus, bērni tika uzņemti Lieldienu zaķu saimē. Tikai tad viņi varēja piedalīties "olu kaujās" un saņemt krāsaino sapņu piepildīšanās lentīti, kas bija jāpiesien pie Lieldienu burvju koka.

Jaunieši vēlas aktīvi piedalīties pagasta sabiedriskajā dzīvē, piesaistīt jaunus biedrus un realizēt projektus.


 
Jauniešu biedrība „Laimis spuorni”

Adrese: „Pasta māja”, Šķaune, Šķaunes pagasts, Krāslavas novads, LV-5695

Priekšsēdētāja – Kristīne Muižniece-Meikšāne

Mob.talr.: 26458946