Bibliotēkas

Bibliotēkai ir šādas struktūrvienības:
Andrupenes  pagasta bibliotēka;
Andzeļu pagasta bibliotēka;
Asūnes pagasta bibliotēka;
Bērziņu pagasta bibliotēka;
Ezernieku pagasta bibliotēka;
Konstantinovas  pagasta  bibliotēka;
Ķepovas pagasta  bibliotēka;
Svariņu pagasta  bibliotēka;
Šķaunes pagasta  bibliotēka.