Olūteņi

Dagdas folkloras kopa Olūteņi

Dibināšanas gads — 1996

Vadītāja — Inta Viļuma

Tālrunis 26123157

E-pasts: oluteni@inbox.lv

Sākums:

Folkloras kopa “Olūteņi” sevi pieteica 1996. gada Ziemassvētkos, kad neliela entuziastu grupa, pēc Andrupenes draudzē savāktā folkloras materiāla, izveidoja pirmo programmu, kuru piedāvāja plašākai sabiedrībai.
Kopš pašas dibināšanas folkloras kopu „Olūteņi” vada Inta Viļuma.

Misija:

Izzināt un popularizēt novada tradicionālās kultūras mantojumu, rosināt skolu jaunatni un iedzīvotājus dot savu ieguldījumu novada nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā.

 Darbība:

Darbības pamatā ir tautas tradīciju izzināšana, apgūšana un tālāka popularizēšana. Kopas dalībnieki vāc Dagdas novada folkloras materiālus, kurus izmanto savās programmās. Atseviškos gadījumos tiek izmontoti arī citu Latvijas novadu folkloras materiāli. Ļoti plašs un daudzveidīgs ir arī priekšnesumu tematiskais apjoms - gadskārtu ieražu, ģimeņu godu, mitoloģiskās, bāreņu, karavīru, darba, sadzīves un citu tematu dziesmas. Plaši tiek pētītas maskošanās tradīcijas. Kopas dalībnieki uzstāšanās reizēs labprāt iesaista kopīgā darbībā arī klausītājus.

Nozīmīgākie sasniegumi:

2015. gads:

CILDINĀJUMS Folkloras centra vadītājai Intai Viļumai par aktīvu, radošu darbību kultūras jomā, par tradīciju attīstīšanu un saglabāšanu Dagdas novadā.

2013. gads:

“Lauku ceļotājs” piešķir Dagdas folkloras kopai “Olūteņi” un vadītājai Intai Viļumai Kultūras zīmi “Latviskais mantojums” par “Latgaliešu svētku un godu tradīciju daudzināšanu”.

2011. gads:

Dagdas novada pašvaldības Atzinības raksts Intai Viļumai par mērķtiecīgu ieguldījumu kultūras tradīciju saglabāšana un pilnveidošanā.

2008. gads:

Latgales plānošanas reģiona Atzinības raksts folkloras kopai „Olūteņi” un tās vadītājai Intai Viļumai.

2007. gads:

V/a „Tautas mākslas centra” Atzinība Intai Viļumai par ieguldījumu tradicionālās kultūras mantojuma un novada savdabības saglabāšanā.

Krāslavas rajona padomes Atzinība Intai Viļumai par nozīmīgu ieguldījumu novada tautas tradīciju kopšanā, veidojot novada kultūrvidi.

Krāslavas rajona padomes Atzinība Intai Viļumai par nozīmīgu ieguldījumu tradicionālās kultūras mantojuma uzturēšanā un kopšanā novadā.

2006. gads:

Dagdas pilsētas domes Goda raksts Intai Viļumai par augstiem sasniegumiem folkloras kopas „Olūteņi” vadīšanā.

2005. gads:

Latgales lielākā gvelža tituls.

2003. gads

Lielā folkloras Gada balva Intai Viļumai par tradicionālās kultūras mantojuma un novadu savdabības glabāšanu, aizsardzību un kopšanu.

25 Uzslavas par vietējās „kaitu” maskošanās tradīcijas izzināšanu un prasmīgu izrādīšanu, piedaloties 13 Starptautiskajos masku tradīciju festivālos.