Folkloras centrs

Dagdas Folkloras centrs

Kontaktinformācija:

Folkloras centra vadītāja Inta Viļuma

tālr.: 656 52174; mob.tel.: 26123157

oluteni@inbox.lv

 

Folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi ir tie, kas vāc, glabā un popularizē tradicionālās kultūras vērtības. Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu 2002.gadā Dagdā tika izveidots Folkloras centrs, kļūstot par vienu no pirmajiem šāda veida centriem Latvijā. Centra misija ir novada tradicionalās kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un popularizēšana, iesaistot ne tikai folkloras kopas, bet rosinot arī skolu jaunatni un iedzīvotājus dot savu ieguldījumu novada nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā.

Folkloras centra mērķi:

 1. sekmēt novada tradicionālo, lokālo kultūras vērtību pārmantojamību un veicināt to pieejamību sabiedrībai novadā, Latvijā un ārvalstīs;
 2. sekmēt sabiedrības kultūras, sociālo un etnisko integrāciju;
 3. veicināt novada atpazīstamību un sekmēt tā attīstību;
 4. veicināt dažādas neformālas izglītības  un pētnieciskas programmas.

Lai īstenotu mērķus, tika realizēti vairāki Kultūrkapitāla fonda projekti, kuri deva iespēju piefiksēt Latgalē gadu simtiem glabāto Maija dievkalpojumu tradīciju pie novada ceļmalu krustiem, apzināt un restaurēt Dagdas tautastērpu, kam ir milzu nozīme, jo daudzām vietām tautastērps nav saglabājies u.c.

 

Centra funkcijas:

 1. valsts kultūrpolitikas realizācija Pašvaldības teritorijā, saskaņā ar nacionālās programmas “Kultūra” apakšprogrammas “Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem mērķiem un virzieniem;
 2. sadarbība ar valsts, pašvaldības un pētniecības institūcijām, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī privātpersonām tradicionālās kultūras jomā;
 3. projektu sagatavošana un realizācija;
 4. informācijas apmaiņas un sadarbības tīklu veidošana tradicionālās kultūras dažādās jomās Latvijas pašvaldībās, kā arī iesaistīšanās ārvalstu tradicionālās kultūras tīklos;
 5. folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un kultūras pasākumu koordinēšana;
 6. izglītības programmu, mācību satura un mācību līdzekļu sagatavošana un izplatīšana dažādām mērķa auditorijām;
 7. daudzveidīga informācijas izplatīšana - elektronisku mājas lapu veidošana un uzturēšana, kā arī izdevējdarbība;
 8. tradicionālās kultūras formālo un neformālo organizāciju, to līderu, aktīvistu un atsevišķu tradicionālās kultūras jomas profesionāļu apmācību organizēšana mūsdienu vadības zinībās;
 9. tradicionālās kultūras komunikāciju programmas veidošana sadarbībai ar sabiedrību;
 10. piedalīšanās vietējos un starptautiskos pasākumos;
 11. uzņēmējdarbība likumā noteiktā kārtībā;
 12. citi pasākumi un darbības formas, kas nav pretrunā ar likumu.

 

Par vēl vienu centra darbības virzieniem kļuva darbs izglītošanas un profesionālās pilnveides jomā. Folkloras centrs realizēja projektus, kas deva iespēju organizēt semināru ciklus lokālās dziedāšanas tradīciju iepazīšanai, tradicionālā kultūras mantojuma apguves kursus, piesaistot profesionālus lektorus. Seminārs “Ziemas zīmes debesīs — Ziemassvētki” rosināja paplašināt auditoriju un pievērsties arī citām gadskārtām, sekmējot dalībnieku pieredzes apmaiņu. Tā vesela gada garumā tautas namu, folkloras kopu vadītājiem, skolotājiem un citiem interesentiem bija iespēja atklāt kaut ko jaunu gan svētku noformēšana, gan svinēšanā. Etniskās kultūras apzināšanas un dokumentēšanas programmas „Tradicionālo prasmju skola 2011 Latgalē” ietvaros, pēc Dagdas Folkloras centra iniciatīvas, četras sestdienas Dagdā visiem interesentiem bezmaksas bija iespēja apgūt Latgales tradicionālos dančus un rotaļas.

 

Folkloras centra darbība asociējas arī ar dažāda veida pasākumiem. Ievērojamākais ir Dziedošo kolektīvu un „gvelžu” saiets „Auni kõjas, laksteigola!”, kas notiek kopš 2004.gada. Pa centra pastāvēšanas gadiem notikuši vēl daudzi pasākumi - Vakarēšana Dagdā, Folkloras svētki „No grauda līdz maizes klaipam”, dažādi gadskārtu sarīkojumi, izstādes un, protams, X Starptautiskais masku tradīciju festivāls, kas izvērtās par īpaši neaizmirstamu ar savu vērienību un maskoto ļaužu daudzveidību, dodot pamudinājumu tagad katru gadu ziemas izskaņā rīkot maskošanos Lubānas pilskalnā.

Centrs rīko arī dažādas tematiskas izstādes. Interesantākās no tām - seno trauku izstāde, kā arī izstāde „Laiku lokos”, kas iezīmēja centra desmit pastāvēšanas gadus.

 

Folkloras centrs atsaucās Daugavpils Kultūras centra aicinājumam apzināt novada godu saimnieces un piedalīties videofilmas “Dienvidlatgales godu saimnieču atmiņas: receptes, tradīcijas, dziesmas, atgadījumi” tapšanā.

Folkloras centrs veic arī folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu vadītāju koordinēšanu, paziņojot par gaidāmajām skatēm, to tematiku, iespējamajām programmām, informē par semināriem un vadītāju sanāksmēm, dažādiem pasākumiem, jo saņem tiešu informāciju no Latvijas folkloras biedrības un Latvijas Nacionālā kultūras centra.

Dagdas Folkloras centrs ir arī sava veida arhīvs, kurā glabājas ar Krāslavas novadu saistītie materiāli.