Bērziņi

No pagasta vēstures

1945. gadā Asūnes pagastā izveidoja Bērziņu ciema padomi. 1954. gadā Bērziņu ciemam pievienoja Rutku ciemu. 1960. gadā Bērziņu ciemam pievienoja likvidētā Punduru ciema padomju saimniecības "Bērziņi" teritoriju, bet Bērziņu ciema padomju saimniecības "Cīņa" teritoriju pievienoja Svariņu ciemam. 1973. gadā Bērziņu ciemam pievienoja daļu Šķaunes ciema teritorijas. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Dagdas novadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija Bērziņu pagasts ietilpst Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.

 

Pagasta raksturojums

Bērziņu pagasts ir viena no Krāslavas novada administratīvajām teritorijām tā austrumos, Baltkrievijas pierobežā. Pagasts pa Čaušicu un Sarjanku robežojas ar Baltkrieviju, kā arī ar Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagastiem. Pagasta centrs atrodas Porečjē. Pagasta platība ir 98,1 km2.

Apdzīvotās vietas: Andžāni, Buraki, Grizāni, Lastovki, Moroziki, Nazari, Pauļukalns, Pļeņčova, Porečje, Punduri, Pušča, Rusecki, Valuhi, Zjazuļova.

 

Daba

Bērziņu pag. atrodas Latgales augstienes Dagdas paugurainā - Zilo ezeru zemē. Reljefs gk. lēzeni paugurains, abs. augstums tikai dažviet pārsniedz 190 m vjl. Augst. paugurs (201,6 m vjl.) atrodas R stūrī, uz DR no Kriškinovas. Starppauguru ieplakās daudz mazu ezeru; liel. - Osvas ez. (pl. 51,8 ha) - atrodas pag. R daļā. Liel. upes: Sarjanka (garā posmā ir Latvijas un Baltkrievijas robežupe) ar pietekām Malcenku (Malciņu) un Čaušicu un Lukšova. Sarjanka pie Burakiem bijušas ūdensdzirnavas. -40% pag. platības aizņem meži. Liel. purvi: Mazgrizānu (gk. pārejas purvs; pl. 204 ha) un zemais Stoponīšu purvs (135 ha). Derīgajiem izrakteņiem (smiltij, mālam, grantij) vietēja nozīme.

 

Kultūras pieminekļi

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi: Fridrikovas pilskalns (Go-rodok). Andžānu pilskalns un senkapi. Vietējas nozīmes arheol. piemineklis ir Kozlaukas (Kozlovkas) viduslaiku kapsēta (Franču kapi).

 

Reliģija

Liel. daļa iedz. ir katoļticīgie. Tie pieder Beresnes Sv. Annas baznīcas draudzei (Svariņu pag.) un Landskoronas Vissvētākās Trīsvienības baznīcas draudzei (Šķaunes pag.).

Apbedījumi notiek Andžānu, Kriškinovas, Leimaņu, Moroziku, Nazaru, Perviļovas, Prikņu, Punduru, Šilovas, Valuhu katoļu kapsēta un Morozovas'vecticībnieku kapsētā.