Dagdas pagasts

Pagasta vispārīgais raksturojums


Dagdas pagasts ir viena no Krāslavas novada administratīvajām teritorijām novada centrā, Dagdas ezera rietumu krastā. Robežojas ar Dagdas pilsētu, Andzeļu, Ezernieku, Svariņu, Asūnes, Konstantinovas un Andrupenes pagastiem.

Apdzīvotās vietas: Alženova, Bojāri, Dagdas muiža, Jubeļi, Neikuri, Ozoliņi, Plotki, Purpļi, Rabši, Rumpīši, Sloboda, Ustje, Vecdome, Zeļļi.

Upes: Dagda, Gušča, Narūta.

Ūdenstilpes: Gaļšūns, Janovas ezers.

 

Vēsture

1935. gadā Dagdas pagasta platība bija 147,3 km². 1945. gadā pagastā izveidoja Dagdas, Bižas, Bronku, Ignatovas, Kazimirovas un Ojatnieku ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1950. gadā izveidoja Dagdas strādnieku ciematu, kuram 1957. gadā pievienoja daļu Niperu ciema. 1954. gadā Dagdas ciemam pievienoja Bronku ciemu. 1971. gadā Dagdas ciemam pievienoja Dagdas lauku teritoriju, bet padomju saimniecības "Iskra" teritoriju pievienoja Iskras ciemam.1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Dagdas novadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija  Dagdas pagasts ietilpst Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.


Daba

Dagdas pagasts atrodas Latgales augstienes Dagdas paugurainē. Reljefs paugurains. Slobodā Sila kalna augstums sasniedz 207,1 m vjl. Pagasts atrodas Daugavas pietekas Sarjankas baseinā. Teritoriju apūdeņo Narūta ar pieteku Gušču, pa DA robežu tek Dagda (Asūnīca), tās vid.ūdens līmenis pie iztekas no pagasta teritorijas - 155 m vjl. Austrumu malā pagasts robežojas ar Dagdas ezeru, pagasta Z daļā  Galšūns (pl.65,6 ha, liel.dziļ.14,8 m), Janovas (Beitānu ezers pl.23,7 ha), Purpļu  ezers (7,3ha), Narūts (6 ha), Obiteļa dzirnavezers (~2ha), D daļā Opsas ezers (16 ha).

Starppauguru ieplakās nelieli purvi, no kuriem lielākais ir Neikuru pārejas un zemais purvs (pl. 264ha).

 

Kultūras un dabas pieminekļi

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi: Dagdas pilskalns ar apmetni (Zamok), Obiteļa (Franču kapi, Kara kapi) un Niperu senkapi. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis ir Alženovas apmetne.

Dagdas ala Dagdas muižā kopš 2001.gada ir dabas piemineklis. Ala mākslīgi izveidota smilšakmeņos Guščas (Kromānu) upītes krastos.


Reliģija

Ticīgie pieder Dagdas reliģiskajām draudzēm.

Dagdas pagasta teritorijā atrodas Bojāru un Zeļļu kapsētas.