Invalīdu brālība "NEMA"

NEMA lasot atpakaļ veidojas vārds AMEN, tulkojumā nozīmē  LAI NOTIEK.
Tas savukārt nozīmē pieņemt to, ko dzīve katram no mums noliek priekšā. Sadzīvot ar piešķirto invaliditāti, ar savām iespējām, nenorobežoties, bet tieši otrādi censties atrast savu vietu dzīvē un būt noderīgam, sevis apliecinošam sabiedrības loceklim.
Brālības būtība ir iecietības veicināšana sabiedrībā un savā starpā, jo esot atšķirīgiem tautības un ticības pārliecībā, fiziskās un garīgās attīstības ziņā meklējam kopīgās intereses un iespējas tās realizēt.

Apgūstot amatniecības prasmes, cilvēki ar invaliditāti var atklāt spējas (talantus), izpausties darbos un caur to apliecināt savu identitāti, celt pašapziņu un atzīt to, ka ik katrs cilvēks ir unikals.

Brālības NEMA moto ir Lučano de Kresčento atzinums „Mēs visi esam, kā vienspārnaini eņģeļi. Un tikai tad, ja palīdzam cits citam, spējam lidot.”

Logo ir izveidots ar Ingas Romules palīdzību, tur ir redzami divi vienspārnaini eņģeļi un starp viņiem ir degoša svece, kas simbolizē siltumu un gaismu, pēc kā tiecas ik katrs no mums. Fiziskais siltums tiek saņemts no sveces, bet garīgo siltumu dodam viens otram izpaužot iecietību un iejutību. Attiecības veidojam balstoties uz Mīlestības ābeci.

Brālība NEMA ir dibināta 2006.gada 28.septembrī un sastāv no 22 brālības biedriem. Atbalstu un ieguldījumu brālības NEMA veidošanas procesā ir sniegusi Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO un Dagdas pilsētas dome Viktora Stikuta vadībā.

Bralības mērķis ir apvienot cilvēkus ar invaliditāti,

  •  veicināt iesaistīties un līdzdarboties sabiedrības attīstības procesā,
  •  rosinat aktīvu pašizglītošanos un garīgo pilnveidošanu,
  • organizēt labdarības pasākumus,
  • sadarboties ar pašvaldību, uzņēmējiem un citām nevalstiskām organizācijām,
  • veicinat senlatviešu tradīciju saglabāšanu,
  • popularizēt un atbalstīt  brīvprātīgo darbu.

Rekvizīti ziedojumiem:
Biedrība "Invalīdu brālība "Nema""
Reģ. nr. 40008106727
Lāčplēša iela 2, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674
A/S "SEB banka" kods UNLALV2X
Konts LV66UNLA0050018195311