Novadpētniecības biedrība “Patria”

Biedrības priekšsēdētājs: Aivars Arnicāns

e-pasts: biedriba_patria@inbox.lv

 

Dagdas novadpētniecības biedrība "Patria" ir reģistrēta UR 23.08.2010, lai juridiskā statusā turpinātu iesākto darbu novadpētniecības vēstures izpētē, dokumentēšanā, senu interesantu eksponātu izglābšanā no iznīcināšanas.

 

Biedrības ilgtermiņa mērķis ir sekmēt Dagdas novada, Latgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un sociāli ekonomisko attīstību. Mērķa sasniegšanai tiek veicināta sabiedrības integrācija, tolerance, palīdzība, apzināta Latgales amatniecības vēsture, tradīcijas un sekmēta šo tradīciju turpināšana.

 

Biedrības priekšsēdētāja Aivara Arnicāna izveidotajā izstāžu zālē (tai nav piešķirts muzeja statuss) Dagdas Romas katoļu baznīcas draudzes mājā ir izveidotas ekspozīcijas par dažādu tematiku, kas ataino Latgales un Dagdas novada senās tradīcijas un iedzīvotāju nodarbes, ir savāktas fotogrāfijas, kas attēlo novada vēsturi un kultūrmantojumu.  Nepārtraukti tiek papildināts eksponātu klāsts, vadītas ekskursijas. Biedrība sadarbojas ar pašvaldību, ar mācību iestādēm,  ar lauku sētām un ar uzņēmumu īpašniekiem, reliģiskām organizācijām u.c.. Biedrības ekspozīcijas zāles jau ir apmeklējuši daudzi Dagdas novada iedzīvotāji un ekskursantu grupas no citām Latvijas pilsētām. Sadarbībā ar Dagdas vidusskolas skolēniem un Latvijas Universitātes studentiem sistematizētas kolekcijas. Dagdas novadpētniecības biedrība  "Patria", sadarbojoties ar Dagdas tautas bibliotēku un Tautas namu, ir organizējusi vairākas novada mākslinieku un amatnieku darbu izstādes, līdz ar to apzinot novada talantus un veicinot to radošo potenciālu un atpazīstamību.

 

Dagdas novadpētniecības biedrība "Patria"  turpina darbu novada vēstures izpētē, dokumentēšanā, senu interesantu eksponātu restaurēšanā un Dagdas novadpētniecības muzeja izveidošanā.

 

Novadpētniecības biedrība “Patria” ir divu Lauku atbalsta dienesta projektu īstenotāja, kuru ietvaros ir saņemts ELFLA fonda finansējums vairāk nekā 12 000 EUR apmērā. 2012. gadā tika īstenots projekts „Dagdas novada kultūrvēsturiskās attīstības liecību savākšana un papildināmas mobilas ekspozīcijas izveidošana”, 2013. gadā – „Dagdas novadpētniecības biedrības „Patria” Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanas iespēju pilnveide un izveidotās ekspozīcijas zāles infrastruktūras uzlabošana”. Kā viens no  lielākajiem ieguvumiem ir Latgales tautas (Dagdas novada) vēsturisku vīriešu un sieviešu tērpu komplektu iegāde, kas tika veidoti, ievērojot visas tradīcijas.

 

Rekvizīti:

Dagdas novadpēniecības biedrība “Patria”

Reģ. Nr. 40008164354

Asūnes iela 2-13, Dagda, Krāslavas nov., LV-5674

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta Nr. LV68TREL9166739001000