Pensionāru biedrība

Mūsu liktenis ir mūsu pašu varā
Un ja lietas labā katrs kaut ko dara
Tad par spīti slimībām, gadiem un svaram
Veidot vērtīgāku dzīvi mēs varam !
/R. Vasiļevskis/


Alejas ielā 29, Dagda, LV-5674
tālrunis 6249706 e-pasts dagdasseniori@inbox.lv
Dagdas pensionāru biedrība izveidota 2006.gada 24. janvārī, reģistrēta 2006.gada 10.februārī.

Biedrības darbības mērķi ir :

  • pensionāru aktivizēšana viņu sociālo problēmu risināšanai un interešu apmierināšanai
  • pensionāru dzīves apstākļu, problēmu, interešu apzināšana un uzlabošana
  • pensionāru izglītošana sociālajos, cilvēktiesību un citos jautājumos
  • dažādu pasākumu organizēšana un pensionāru iesaistīšana sabiedrības dzīvē
  • materiālo un finanšu resursu piesaistīšana biedrības darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai

Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce, biedrības valde un valdes priekšsēdētājs.
Biedrības valde sastāv no 9 biedriem ar sekojošiem pienākumiem :
Biedrības sastāvā izveidotas 3 komisijas :
Lai labāk pārzinātu pensionāru problēmas un intereses, sniegt viņiem vajadzīgo palīdzību sociālā darba komisijas vadībā izveidota pilsētas ielu pārstāvniecība.

Dagdas pensionāru biedrība aktīvi iekļāvās pilsētas sabiedrības dzīvē. Pensionāri piedalās visos nozīmīgos Dagdas kultūras pasākumos. Pilsētas diena, Meteņi, pensionāru balle, galda dziesmu skate, Mātes dienas rokdarbu izstāde, Līgo, makšķernieku sacensības, veco kapu sakopšanas talka – visos aktivitātēs pensionāri demonstrē iespēju pašizpausties, iniciatīvu, dzīves prieku.

Pateicoties pasākumu komisijas un biedrības valdes priekšsēdētājas Leontīnas Raudives aktīvai darbībai organizēti un sekmīgi darbojas 5 pašdarbības kolektīvi, kuri sniedza plašu koncertu pensionāru ballē aprīlī.
Katru mēnesi pensionārus – jubilārus sveic Dagdas televīzija.
Daudz paveikusi sociālā darba komisija kopā ar ielu pārstāvjiem un personīgi komisijas priekšsēdētāja Antonina Samuļeviča apzinot pensionāru dzīves apstākļus un sniedzot viņiem nepieciešamo palīdzību.
Attīstības komisija no biedrības izveidošanas brīža strādā pie valdes un biedrības darba plānošanas, organizēšanas un īstenošanas, veic praktisko darbību resursu piesaistīšanai biedrības funkciju izpildei.


Dagdas pensionāru biedrība ir izveidota, sekmīgi strādā un attīstās.
Kā precīzi izteicas pensionārs Romualds Vasiļevskis
Ja mēs gribam - tad mēs varam.
Tad mūs možums neatstās!
Ja mēs citiem labu darām,
Dievs par to mums atmaksās