Kravas pārvadāšana pa pašvaldības ceļiem

 Sakarā ar klimatiskajiem apstākļiem ir pieaudzis gadījumu skaits, kad veicot meža izstrādes un transportēšanas darbus tiek bojāta pašvaldības autoceļu klātne.


Likuma "Par autoceļiem" III sadaļa nosaka autoceļu lietošanas un aizsardzības kārtību. 15. pants nosaka autoceļu saglabāšanas noteikumus, 27.1. panta 2. daļas 5. punktā ir noteikts, ka pašvaldības autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums ir noteikts 9,5 metri uz katru pusi. Pašvaldības autoceļu bojāšana ir administratīvi sodāms pārkāpums, atbildība par kuru paredzēta Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140. pantā, sankcija no 50 līdz 5000 Ls atkarībā no pārkāpuma veida.


Sakarā ar augstāk minēto, uz novada pašvaldības ceļiem ir ieviesti satiksmes ierobežojumi pavasara-vasaras un rudens - ziemas sezonai un noteikta kārtība, kādā šie ierobežojumi tiek atcelti.


Uzņēmējam, kuram ir nepieciešams veikt kravu pārvadāšanu vai ceļa nodalījuma joslas izmantošanu krautuvju izveidei, nepieciešams savlaicīgi aizpildīt iesnieguma veidlapu, tai pievienot satiksmes organizācijas shēmu atbilstoši MK 02.10.2001. noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām un iesniegt tos attiecīgajā pagasta pārvaldē saskaņošanai. Pagasta pārvaldes vadītājs saskaņo darbu veikšanu un nodod iesniegumu novada pašvaldības izpilddirektoram, kurš izdod rīkojumu par satiksmes ierobežojumu atcelšanu vai ceļa nodalījuma joslas izmantošanas atļaušanu un nosūta to attiecīgajai pagasta pārvaldei. Uzsākt darbus atļauts tikai pēc rīkojuma saņemšanas.


05.09.2017.