Pievedceļu attīrīšana no sniega

Privāto māju pievedceļu attīrīšana no sniega

Īpašniekam, vienojoties ar pakalpojuma sniedzēju, privāto ceļu attīrīšana no sniega tiks veikta vienlaicīgi ar pašvaldības ceļu attīrīšanu, kas samazinās tukšgaitas pārbraucienus un izmaksās ievērojami lētāk, nekā braucot speciāli uz konkrētu objektu.

Iedzīvotāji, kuriem nepieciešams attīrīt māju, komersantu vai servitūta ceļus no sniega, var vērsties:

Dagdas pilsētā – 20389632, Alla Kalniņa, SIA “Dagdas komunālā saimniecība”;

Dagdas pagastā – 20389632, Alla Kalniņa, SIA “Dagdas komunālā saimniecība”;

Andrupenes pagastā – 29323674, Anatolijs Sokolovs, Andrupenes pagasta pārvalde;

Andzeļu pagastā – 29198248, Aivars Platacis, Z/S "Ezermala";

Asūnes pagastā – 26337573, Viktors Krūmiņš, Z/S "Celiņi";

Bērziņu pagastā – 26262883, Sergejs Sirota, Svariņu pagasta pārvalde;

Ezernieku pagastā – 28748845, Valentīns Prusaks, Ezernieku pagasta pārvalde;

Konstantinovas pagastā – 29958047, Ivars Geks, Konstantinovas pagasta pārvalde;

Ķepovas pagastā – 25634589, Žanna Aišpure, Ķepovas pagasta pārvalde;

Svariņu pagastā – 26262883, Sergejs Sirota, Svariņu pagasta pārvalde;

Šķaunes pagastā – 29133696, Rolands Andžāns.

Asūnes, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas un Svariņu pagastu pārvaldes sniedz traktora pakalpojumus.

Visos gadījumos, kad nepieciešama steidzama palīdzība ceļu attīrīšanai no sniega, lūdzam griezties savās pagastu pārvaldēs, kur Jums palīdzēs.

 

Visos gadījumos pieprasiet čekus vai kvītis par apmaksas veikšanu!

Trūcīgām un maznodrošinātām personām ir iespējams saņemt kompensāciju par šo pakalpojumu, iesniedzot sociālajā dienestā iesniegumu un attiecīgo izdevumu apliecinošu dokumentu.

Ziemā uz dažādu kategoriju Latvijas Valsts ceļiem ir atšķirīgas uzturēšanas prasības.

Valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs – A, A1, B, C un D atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa un tehniskā stāvokļa. Katrai uzturēšanas klasei ir noteikts darbu izpildes laiks, kad ceļi ir jāatbrīvo no sniega un apledojuma.

A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra trīs stundu laikā,

A1 uzturēšanas klases ceļus - četru stundu laikā,

B uzturēšanas klasi - sešās stundās,

C uzturēšanas klasi  - 18 stundās,

bet D uzturēšanas klasei laiks netiek normēts. Laiks tiek skaitīts no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega.

Arī uz dažādu kategoriju pašvaldības autoceļiem ir atšķirīgas uzturēšanas prasības.

Dagdas novada pašvaldības autoceļiem, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, ir noteiktas divas uzturēšanas klases – C (intensitāte no 100 līdz 499 automašīnas diennaktī) un D (intensitāte mazāka par 100 automašīnām diennaktī).

C uzturēšanas klases autoceļu brauktuves no sniega attīra 18 stundās, laiku skaitot no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega,

bet D uzturēšanas klasei laiks autoceļa attīrīšanai no sniega netiek normēts.

Autoceļus, kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra no sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma.

C uzturēšanas klases autoceļu attīrīšana no sniega jāveic, ja sniega biezums uz autoceļa pastāvīgos laika apstākļos ir lielāks par 10 cm vai sanesumu biezums atsevišķās vietās sniegputenī ir  lielāks par 20 cm.

D uzturēšanas klases autoceļiem sniega biezums to attīrīšanas uzsākšanai netiek normēts.

 

02.12.2021.