Klientu apkalpošanas centrs

Lai maksimāli ierobežotu kontaktēšanos un COVID-19 izplatību, lūdzu ņemt vērā:

Lūdzam valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā iesniegt iesniegumu šādā kārtībā:

1)parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu;


2)izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties “Iesniegums iestādei” un izmantojot internetbankas vai citus autorizācijas rīkus;


3)atstājot iesnieguma oriģinālu priekštelpā tam īpaši paredzētā pastkastītē.

Ja apmeklētājam nav iespējas iesniegt iesniegumu kādā no iepriekš minētajiem veidiem, tad, piezvanot uz Klientu apkalpošanas centru, tā darbinieks izvērtēs pakalpojuma nepieciešamību un steidzamību un tikai tad noteiks tikšanos klātienē, ja jautājuma risināšana būs neatliekama vai neiespējama attālināti, izmantojot iepriekš norādītos iesniegumu iesniegšanas veidus.

Klientu apkalpošanas centra tālr.: 66954815, 65681701, e-pasts:  dagda@pakalpojumucentri.lv

Kā attālināti saņemt dažādu valsts institūciju pakalpojumus?

Elektroniski Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus var pieprasīt portālā Latvija.lv:

- izmantojot „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”;

- iesniegumu brīvā formā, izmantojot „Iesniegums iestādei”.

Iesniegumus VSAA var nosūtīt arī pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai.

Konsultācijas iespējams saņemt, rakstot konsultacijas@vsaa.gov.lv vai zvanot pa tālruni 64507020.

Sazināties ar VSAA klientu apkalpošanas centriem var telefoniski vai nosūtot jautājumus elektroniskajā pastā. Kontaktinformācija šeit: https://www.vsaa.gov.lv/kontakti/klientu-apkalposanas-darba-laiki/.

Iedzīvotāji visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus var saņemt elektroniski, VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni - 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.

 

Adrese:

           Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674

Telefons: 65681701; 66954815

e-pasts: dagda@pakalpojumucentri.lv

Darba laiks:        

Pirmdienās 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15

Otrdienās 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15

Trešdienās 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15

Ceturtdienās 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15

Piektdienās 08.00 – 13.00

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pieejamie pakalpojumi:

Dagdas novada pašvaldība

Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana

Lauksaimniecības datu centrs (LDC)

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrēšanu.

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Iesniegumu pieņemšana par

 • platību maksājumu pieņemšanu pašvaldībā

Valsts ieņēmumu dienests (VID)

1. Iesniegumu pieņemšana par:

1.1.  Algas nodokļa grāmatiņu (ANG);

1.2.  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;

1.3.  Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.

2. Gada ienākumu deklarāciju (GID) pieņemšana;
3. Atbalsta sniegšana darbam EDS/atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

Uzņēmumu reģistrs

1. Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Reģistrācija UR vestajos reģistros”

 • Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
 • Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
 • Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);

2.Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”

Valsts zemes dienests (VZD)

Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:

Valsts darba inspekcija (VDI)

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:

 • Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšan;
 • Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā;
 • Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
 • Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem:

 • Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
 • Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem;
 • Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana;
 • Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana;
 • Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai;
 • Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai;
 • Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem;
 • Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana;
 • Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana;
 • Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm:

 • Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana;
 • Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā;
 • Darbavietas higiēniskais raksturojums;
 • Ziņojums par arodslimības gadījumu;
 • Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu;
 • Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā.