Par epidemioloģiskās drošības prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Tā kā Labklājības ministrija (LM) no sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociālajiem dienestiem bija saņēmusi informāciju par problēmām Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto speciālo epidemioloģiskās drošības prasību piemērošanā, LM sniedza priekšlikumus minēto normu precizēšanai. LM iesniegtie grozījumi tika atbalstīti Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra sēdē un 2021.gada 28.oktobrī tie stājās spēkā.

Pirmkārt, grozījumi veikti, lai precizētu, kad izņēmuma gadījumos sociālo pakalpojumu, novēršot risku personas veselībai un dzīvībai, ir iespējams sniegt arī personai bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva Covid-19 testa (aprūpe mājās, krīzes centra, naktspatversmes vai patversmes pakalpojumi). Attiecīgi ir rasta iespēja personai bez sadarbspējīga sertifikāta, neveicot Covid-19 testu, nodrošināt neatliekamu sociālo pakalpojumu (piem., sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušiem bērniem un pieaugušām personām, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no cilvēku tirdzniecības cietušām personām, psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums, asistenta vai pavadoņa pakalpojums u.c.) sniegšanu, ja tā nesniegšana, pārtraukšana vai izbeigšana rada invaliditātes risku vai apdraudējumu veselībai (t.sk. darbspējas zuduma risku), dzīvībai vai drošībai.

Otrkārt, grozījumi veikti, lai precizētu minēto noteikumu normas attiecībā uz asistenta, pavadoņa un  Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam sniegšanu.

Grozījumi paredz, ka asistenta vai pavadoņa pakalpojumu vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam var sniegt, ja apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu pakalpojuma sniedzējs uzrāda attiecīgā pakalpojuma saņēmējam vai viņa likumiskajam pārstāvim.

Pakalpojuma sniegšanas “vieta” minēto pakalpojumu gadījumā ir pati persona ar invaliditāti, kurai šie pakalpojumi tiek sniegti, tā nav iestāde, kur pie ieejas varētu nodrošināt testēšanas sertifikāta esamības pārbaudi. Pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji kontaktējas individuāli pēc savstarpējas vienošanās, tiekoties pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā, savukārt asistenta pakalpojuma sniegšana notiek ārpus mājokļa. Noteikumu projekta norma nodrošina to, ka sociālajam dienestam nav uzlikts pienākums pārbaudīt prasības par Covid-19 testa pārbaudes izpildi, jo pakalpojums notiek starp cilvēku un viņa asistentu/pavadoni/ aprūpētāju, sociālajam dienestam klāt neesot.

Sīkāka informācija par minēto sociālo pakalpojumu saņemšanas un sniegšanas nosacījumiem ārkārtējās situācijas laikā un periodā no 2021.gada 21.oktobra līdz 14.novembrim ir pieejama LM mājas lapas sadaļas “Informācija par Covid-19” apakšadaļā “Sociālajiem dienestiem” – www.lm.gov.lv/lv/socialajiem-dienestiem


Avots: Labklājības ministrija