Pakalpojumi

Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi

Pakalpojums tiek piešķirts:

 • personai, kura Dagdas novadā deklarējusi savu pamatdzīvesvietu, pēc iesnieguma saņemšanas un atbilstības izvērtēšanas pieprasītajam sociālajam pakalpojumam;
 • saskaņā ar Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Valsts apmaksātie pakalpojumi

 • ilgstošs sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pieaugušām personām ar smagiem garīga raksturs traucējumiem;
 • tehnisko palīglīdzekļu saņemšana personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību:

- visu grupu invalīdiem un bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam;
- personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju;
- personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām šāda pakalpojuma nepieciešamība noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā;
- personām ar anatomiskiem defektiem – protēzi vai ortopēdiskos apavus.

 • Sociālā rehabilitācija personas dzīvesvietā – bērnam līdz 18 gadiem, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
 • Sociālā rehabilitācija institūcijā bērnam līdz 18 gadiem, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
 • ilgstošs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošināms, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, bet bērnam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem Ministru kabineta noteikumu nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” 10.un 11.punktā noteiktajā kārtībā;
 • asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti (2013.gada 01.janvārī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”)
 • psihologa pakalpojums personām līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji;
 • profesionālā rehabilitācija invalīdiem;
 • sociālā rehabilitācija redzes un dzirdes invalīdiem, cilvēku tirdzniecības upuriem;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un bērniem, kuriem novērota pārmērīga psihoaktīvo vielu lietošana;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem.
 • sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām;

Pašvaldības apmaksātie pakalpojumi

 • ilgstošs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā (VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļa un pansionāts “Ābeļdārzs”, citas specializētas institūcijas) pieugušām personām;
 • ilgstošs vai īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem krīzes situācijās;
 • sociālā darbinieka konsultatīvais, psihoemocionālais vai informatīvais atbalsts;
 • citi pakalpojumi ( dušas pakalpojums; lietotu apģērbu, apavu, mēbeļu un sadzīves tehnikas apmaiņa; brīvā laika mērķtiecīgas pavadīšanas iespēja; psihologa pakalpojums u.c.) – izvērtē un pieņem lēmumu sociālais darbinieks, piesaistot sabiedriskās organizācijas un citus profesionāļus.