Ašo kompānija

Realizētie projekti

Dalība Dagdas novada pašvaldības un NVA projektā „Jauniešu darbs vasarā”

2011.gadā:

1.NVA aktīvās nodarbinātības pasākums ”Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.

2012.gadā

1. VAS „Hipotēku un zemes bankas” klientu kluba „Mēs paši” projekts „Bērnu rotaļu laukums Asūnes brīvdabas estrādē”;

2. NVA aktīvās nodarbinātības pasākums ”Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.

2012.-2014.gadā

Dalība NVA un Dagdas novada pašvaldības  projektā “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

2013.gadā

1. ELFLA projekta  „Sporta aprīkojuma iegāde ziemas sporta veidu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem” realizācija;

2. Dagdas novada un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra „Aktivizē savu ikdienu”.

2014.gadā

1. Dagdas novada pašvaldības un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra projekts  ”Labiekārto atpūtas vietu” projekta „Velosipēdu novietnes izveidošanas pie Asūnes tautas nama”.

2015.gadā:

1. ELFLA projekta „Asūnes ciema centra infrastruktūras uzlabošana, izveidojot āra trenažieru laukumu”;

2.LVAF projekta „Vides izglītības nometne „Dabai draudzīgie pētnieki””;

3. Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2015" projekta „Asūnīcas upes krasta labiekārtošana un atpūtas vietas izveidošana Asūnes ciemā”.

2012.-2018.gadā - dalība Dagdas novada pašvaldības u Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra pasākumā “Brīvprātīgā darba popularizēšana Dagdas novada jauniešu biedrībās”

2016.gadā:

1.Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2016" projekta „Bērnu rotaļu laukums ar Latvju zīmju taku Asūnes ciemā”.

 2019.gads

1. Sadarbības partneris LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas jauniešu nodaļai PuMPuRS projektā “Mācīšos ar prieku, ja skolā un ārpus tās viena un pulkā jutīšos kā savējais”. Aktivitātē: Interaktīvs pasākums “Etiķete - etiķete”.