Dagdas novada lauksaimnieki

Īstenots projekts “Zivju resursu aizsardzības – dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi Dagdas novada esošajās ūdenstilpnēs”

 

Biedrība “Dagdas novada lauksaimnieki” , ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansējumu 998 EUR apmērā un Dagdas novada pašvaldības atbalstu 333 EUR apmērā, realizējusi projektu “Zivju resursu aizsardzības – dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi Dagdas novada esošajās ūdenstilpnēs”.  Projekta mērķis bija nodrošināt zivju aizsardzības pasākumus, atjaunojot zivju migrācijas ceļu uz nārsta un barošanās vietām starp Dagdas ezeru, Mazo Kaitras ezeru un Kaitras ezeru.

 

Mazais Kaitras ezers ir izsenis slavena zivju nārsta vieta. Tas ir sekls un zāļains ezers, kurā ūdens sasilst ievērojami ātrāk nekā dziļajos Kaitras un Dagdas ezeros. Gar Locupes krastiem nenotiek saimnieciskā darbība, krasti ir noauguši ar niedrēm un krūmiem, kā arī upītē uzbūvēti vairāki bebru aizsprosti.Gultni aizšķērsojošie objekti un niedres kavē upes dabisko tecējumu, kā rezultātā notiek organiskā materiāla uzkrāšanās un trūdēšana. Tas būtiski pasliktina ūdens kvalitāti. Sakarā ar to, ka upes krasti stipri aizauguši, ir apgrūtināta zivju resursu apsardzība no malu zvejniekiem. Biedrībai „Dagdas novada lauksaimnieki” problēma ir aktuāla arī tādēļ, ka upes krasti sāk pārpurvoties upes nevienmērīgā tecējuma dēļ, tādēļ pasliktinās upei piegulošās lauksaimniecības zemes kvalitāte un tās apstrādes iespējas.

 

Projekta pasākumu veikšanai tika slēgts līgums ar SIA “TIVA”, kura veica Locupes tīrīšanas darbus. Rezultātā, pēc visu darbu veikšanas upē būtiski uzlabojās ūdenstece, pazeminājās ūdens līmenis, tādējādi nosusinot apkārtējos laukus. Uzreiz bija pamanāma zivju migrācijas uzlabošanās. Uzlabojās upes pārredzamība, tādējādi atvieglojot darbu zivsaimniecības speciālistam, kontrolējot maluzvejnieku piekļuvi dotajiem posmiem.

 

 

Artjoms Gekišs

Biedrības “Dagdas novada lauksaimnieki”

Valdes priekšsēdētājs

25.09.2014.