Deva

Realizētie projekti

2019.  – 2020. gads

Eiropas Sociālā fonda projekts, PuMPuRS , “Spilgts mirklis –spilgtā nākotnē”.

2013. – 2019.  gads

Eiropas sociālais fonds NVA projekts “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.

2012. – 2018. gads

Dagdas novada pašvaldības un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra  projekts „Dagdas novada jauniešu brīvprātīga darba organizēšana vasarā”.

2017.-2020.gads

ES projekts "PROTI un DARI" Andrupenē . (Projekts ar Dagdas novada pašvaldību).

2016. gads

Dagdas novada pašvaldības projekts "Sabiedrība ar dvēseli", “Atpūta dvēselei”.

2016.gads

Dagdas novada pašvaldības NVA projekts Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.