Jauniešu iniciatīvu centrs

Realizētie projekti

 http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/23/backto/21/article/aicinajums-pieteikties-jauniesu-darbs-vasara-2014.html

 • Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrā īstenotais ESF projekts “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”. Sadarbībā ar JB “Dagne” un Krāslavas NVA filiāli. (2012. g.).
 • Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrā īstenotais atbalsta pasākums “Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. Sadarbībā ar JB “Dagne” un NVA Krāslavas filiāli. (2013.g.).
 • IZM projekts „Veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespēju dažādošana Dagdas novada jauniešiem”. Sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību un vietējiem jauniešu centriem. (2013. g.).

http://www.dagda.lv/projekti/biedribuorganizaciju-projekti/jauniesu-iniciativu-centrs/veseliga-un-lietderiga-briva-laika-izmantosanas-iespeju-dazadosana-dagdas-novada-jauniesiem.html

 • ELFLA programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts “Atbalsta vietas izveide krīzes situācijā nonākušiem Dagdas novada bērniem un jauniešiem”. Sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību. (2013. g.).

http://www.dagda.lv/en/projekti/lauku-atbalsta-dienesta-projekti/2007-2014/leader/atbalsta-vietas-izveide-krizes-situacija-nonakusiem-dagdas-novada-berniem-un-jauniesiem.html

 • Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrā īstenotais aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākumi noteiktām personu grupām” personu ar invaliditāti darba vietu izveidei. Sadarbībā ar JB”Dagne” un NVA Krāslavas filiāli. (2014.g.2015.g.,2016.g.).
 • Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrā īstenotais aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākumi noteiktām personu grupām” un atbalsta pasākums “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem” (PNPG). (2014.g.2015.g.,2016.g., 2017.g., 2018.).
 • Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrā īstenotais atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. (2014.g., 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g.).
 •  Iesaiste „Erasmus +” programmas projektā  „Neformalitātes izmantošana: Sports kā instruments neformālās izglītības veicināšanai”.  Sadarbībā ar JB”Dagne”.  (2014. g.).

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/35/backto/21/article/erasmus-programmas-projekts.html

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/34/backto/21/article/neformalas-apmacibas-erasmus.html

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/35/backto/21/article/uzsakta-borisa-un-inaras-teterevu-fonda-projekta-labdariba-dagda-caur-deju-ritmiem-realiz.html

 • Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrā īstenotais pasākums ”Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un ”Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”. Sadarbībā ar JB ” Dagne ” un NVA Krāslavas filiāli. (2015.g.).
 • Iesaiste projektā „ Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. JIC- projekta koordinators. (2015. g.).

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/31/backto/21/article/dagdas-novada-pasvaldiba-vasara-nodarbinas-35-jauniesus.html

 •  „Aktīvs un veselīgs dzīvesveids stilīgiem jauniešiem”. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību. (2015. g.).

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/21/backto/21/article/dagdas-tv-jspa-projekts-aktivs-un-veseligs-dzivesveids-stiligiem-jauniesiem.html

 •  Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award pasākums „Award diena”. Sadarbībā ar VISC. (2015.)

.http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/29/backto/21/article/dagdas-novada-jauniesu-iniciativu-centra-notiks-pasakums-award-diena.html

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/28/backto/21/article/dagdas-novada-jauniesu-iepazisanas-ar-award-programmas-iespejam.html

 • Iesaiste VIAA īstenotajā ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Sadarbībā ar Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļu. (2015.g.2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g.).
 • Iesaiste Dagdas novada pašvaldības īstenotā Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”. (2017.g., 2018.g.).

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/15/backto./21/article/jauniesu-aktivitates-julija.html

http://www.dagda.lv/uploads/media/Augusts_04.pdf

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/8/backto/21/article/dagdas-novada-jauniesu-sporta-diena-2018-1.html

 • Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos ” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide” apakšprojekta „ Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide” ietvaros -Apakšprojekts inventāra iegādei. (2016.g.).
 • Iesaiste Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas īstenotā ES programmas “Eiropa pilsoņiem” – atbalsts pašvaldībām un NVO”  apakšprogrammas   “Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)” projektā. (2017.g.).

https://epale.ec.europa.eu/es/node/46083

 • Iesaiste Dagdas novada pašvaldības īstenotā projektā  “PROTI un DARI”.   (2017.g.- 2021.g.)

http://www.dagda.lv/otherpages/novosti/browse/290/backto/191/article/pirmie-jauniesi-uzsak-apmacibas-projekta-proti-un-dari.html

 • Iesaiste “Stop time dance studio” īstenotā Valsts Kultūrkapitālā fonda un A/S Latvijas valsts meži projektā "Muzikālais ceļojums un deju izrāde "Sadzirdēt". (2017.g.) .

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/13/backto/21/article/jauniesu-aktivitates-2.html

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1626552487406663&id=117456464982947

 • Iesaiste Dagdas novada Ķepovas pagasta pārvaldes Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” īstenotā LVAF projektā "Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā". (2017.g.-2018.g.).

 http://www.dagda.lv/projekti/valsts-finansetie-projekti/dabas-vertibu-apzinasana-un-cienpilnas-attieksmes-veidosana-latvijas-austrumu-pierobezas-jauniesu-loka.html   u.c.

 • Iesaiste biedrības "make BORŠČ not war" īstenotajā Latvijas vides aizsardzības fonda projektā “Esi pirmais tur, kur citi būs rīt!” un "Start ArtAct"-  meistarklase "Mantu labotava". (2018.g.).

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/11/backto/21/article/esi-pirmais-tur-kur-citi-bus-rit.html

 • Sabiedrība ar dvēseli 2018”- iesaiste JB “Dagne” īstenotajā projektā  „Asfalta spēles brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai”. (2018.g.).

http://www.dagda.lv/projekti/pasvaldibas-projekti/sabiedriba-ar-dveseli/sabiedriba-ar-dveseli-2018/dagdas-jauniesu-istenotais-projekts-asfalta-speles-briva-laika-pavadisanas-aktivitasu-dazadosanai.html

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/8/backto/21/article/dagdas-jauniesu-istenotais-projekts-a sfalta-speles-briva-laika-pavadisanas-aktivitasu-da.html

 •  Iesaiste “Erasmus +” programmas projektā “Civi novus”, ko īsteno biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām.

https://lpr.gov.lv/lv/2018/kafija-ar-politikiem-dagda/#.YDYkgugzbIU (2018.g.).

 • Iesaiste  starptautiskās jauniešu vasaras nometnes organizēšanā- Dagdas novada pašvaldības īstenotā Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta "Healthy life - first steps in creating happy future" /“HEALTHYLIFE”, LLI-329 ietvaros. Sadarbībā ar Dagdas novada IKSN. (2018.g.).

http://www.dagda.lv/jauniesiem/browse/9/backto/21/article/starptautiska-jauniesu-vasaras-nometne-dagda.html

 • Iesaiste Dagdas novada IKSN īstenotā ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projektā “DEMU / Atbalsts demokrātiskai savienībai un aktīvam pilsoniskumam digitālajā laikmetā” (2020.g.).

http://www.dagda.lv/projekti/eiropa-pilsoniem/pasvaldibu-tiklojumi-networks-of-towns-2020/dagdas-novada-pasvaldibas-daliba-projekta-demu.html

 • Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrā īstenotais atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”. Sadarbībā ar JB”Dagne”un NVA Krāslavas filiāli. (2020.g.-2021.g.).