LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļa

Realizētie projekti

 • «Pasākumi noteiktām personu grupām» (Eiropas Sociāla fonda projekts) 2010. gads
 • «Dzīves kvalitātes uzlabošana Dagdas novada Šķaunes pagastā sociāli maz-aizsargātajiem iedzīvotājiem» (VAS Hipotēku un zemes banka) 2011. gads
 • «Nodrošināt Dagdas novada Šķaunes pagasta maznodrošinātajiem iedzīvotājiem personīgās higiēnas iespēju uzlabošana» (VAS hipotēku un zemes banka) 2012. gads
 • «Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam» (NVA) 2012. gads
 •  «Jauniešu darbs vasarā» (Dagdas novada pašvaldība-bērni saņēma dāvanu kartes skolas preču iegādei) 2012.g-2015.gads
 • «Māmiņu centa izveide» (Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds) 2013. gads
 •  «Kļūsti uzņēmējs laukos» (Dagdas novada pašvaldība) 2013.gads
 •  «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs»(Dagdas novada pašvaldība, NVA ) 2013.g-2015.gads
 • « Šķaunes Sarkanā krusta jauniešu biedrības ofisa aprīkošana» (Dagdas novada dome) 2014. gads
 • «Dzīve sakoptā vidē» (Dagdas novada dome) 2014. gads
 • «Māmiņu centra darba uzlabošana Dagdas novada Šķaunē» (Borisa un Ināras Teterevu fonds) 2014. gads
 •  «Mana pirmā darba vieta» (Dagdas novada pašvaldība, NVA) 2014.gads
 • «Šķaunes daudzīvokļu māju teritorija labiekārtošana» (Dagdas novada dome) 2015. gads
 •  «Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem» (NVA) 2015.gads
 • «Finansējuma piesķiršana LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes pagasta nodaļai - brīvā laika pavadīšanas dažādošana un tās kvalitātes uzlabošana novada teritorijā» (Dagdas novada dome) 2016.gads
 • “Ģimeņu labklājības celšana Šķaunes,Bērziņu,Ezernieku, Dagdas pagastos (Borisa un Inaras Teterevu fonds) 2016.gads
 • “Tehniskās bāzes uzlabojums Šķaunes Māmiņu centrā” (KIF) 2016.gads
 • “Ģimeņu labklājības celšana Šķaunes, Ezernieku, Bērziņu, Dagdas pagastos 2017”(Borisa un Ināras Teterevu fonds) 2017. gads
 • “Sociāli mazaizsargāto personu atbalstam” (O fonds) 2017. gads
 • “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” (NVA) 2017. gads
 • “Lietu otrā dzīve” (Dagdas novada dome) 2018. gads
 • " Proti un dari "  ES projekts (sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldība) 2018.gads
 • Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (NVA) 2019.gads
 • Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (NVA) 2020.gads