Darbs pie aptaujas par Viediem Vēsturiskiem Ciematiem (#EuSAVE)

ES pilsoņu rīcība Viedo Vēsturisko Ciematu veidošanā (#EuSAVE) ir projekts, kas izstrādāts programmas Eiropa pilsoņiem 2014. – 2020. gadam apakšprogrammas 2. daļa. Demokrātiska iesaistīšanās un pilsoniskās līdzdalības darbība: 2.2. Pilsētu tīkls 2018.

Projekta mērķis ir izveidot Eiropas viedo vēsturisko ciematu tīklu, kas uzlabos pilsoņu iesaisti un līdzdalību viņu ciematu sociālekonomiskajā dzīvē, veicinot sociālās saistības un definējot vietējās attīstības stratēģijas, pamatojoties uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma iespējām, šo vēsturisko teritoriju kultūras mantojumu kā ES viedas, ilgtspējīgas un iekļaujošas lauku izaugsmes vērtību. #EuSAVE projektā piedalās aptuveni 40 mazas lauku pašvaldības ar mazāk nekā 10 000 iedzīvotājiem no 8 dažādām valstīm (Spānijas, Itālijas, Horvātijas, Beļģijas, Portugāles, Bulgārijas, Maķedonijas Republikas un Latvijas).

Šīm kopienām ir bagātīgs materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, un tās ir izstrādājušas daudzas sociālās inovācijas un stratēģijas viedai, ilgtspējīgai un iekļaujošai lauku izaugsmei.

Iesaistītās organizācijas un pašvaldības rīkoja vairākas vietējas aktivitātes, lai apkopotu labāko praksi, kas varētu iedvesmot arī lauku kopienas visā Eiropas Savienībā.

Pašlaik norit projekta ietvaros izstrādātās aptaujas apkopošana.

 

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja