Publicēti Pašvaldību tīklojumu (Networks of Towns) ES programmas „Eiropa pilsoņiem” rezultāti

PROGRAMMA „EIROPA PILSOŅIEM” Programmas mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuāliem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā – dalībvalstu – līmenī. Radīt apstākļus, kas nodrošina iedzīvotājiem iespējas piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to biedri un jebkurš sabiedrības loceklis tiek iesaistīts Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē.

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi rezultātus ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.darbības 2.apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) 2019. gada 1. marta projektu uzsaukumam.


Kopumā no visām Programmas dalībvalstīm tika iesniegts 131 projekts. Finansējumu saņēmuši 18 projekti.

No Latvijas tika iesniegti divi projekti, no kuriem atbalstīts tika Carnikavas novada domes projekts.

Tika atbalstīti arī projekti, kuros organizācijas no Latvijas piedalās kā sadarbības partneri:

  • „BALKĀNU ZIEDS” Latvijas un Balkānu reģiona valstu, ekonomisko un kultūras attiecību attīstības biedrība (2 projektos)
  • Tukuma novada izglītības pārvalde
  • Dagdas novada pašvaldība (2 projektos)
  • Biedrība "Ludzas rajona partnerība"
  • Amatas novada pašvaldība
  • Pārgaujas novada pašvaldība

 

Ar 2.darbības 2.apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” rezultātiem var iepazīties EACEA mājas lapā (https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/nt_2019_r1_granted_projects.pdf).

 

Dati no :https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/es-programma-eiropa-pilsoniem-2014-2020/jaunumi/publiceti-pasvaldibu-tiklojumu-networks-of-towns-es-programmas-eiropa-pilsoniem-rezultati-3976

 

Informāciju sagatavoja : Dagdas novada IKSN vadītāja M. Micķeviča