Sabiedrība ar dvēseli 2015

Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2015", kurā iedzīvotāju grupas var saņemt finansējumu savu ideju realizēšanai.Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta, kopējais pieejamais finansējums 5 000,00 €, viena projekta atbalsts - līdz 500,00€.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt:

  • grupu līdzdalību sociālās vides un infrastruktūras uzlabošanā novada iedzīvotāju un viesu labumam;
  • iespēju grupām gūt pieredzi pašiniciatīvas projektu īstenošanā;
  • pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšanu Dagdas novadā.

Projektā var piedalīties biedrības un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas vēlas uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē.

Projekta ietvaros Dagdas novadā būs iespējams īstenot, piemēram, šādas aktivitātes: bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas vai sporta laukumu izveide u.tml.

Termiņi:

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2015. gada 07. aprīļa līdz 2015. gada 8. maijam

Apstiprinātie projekti īstenojami no 2015. gada 20. maija un pabeidzami ne vēlāk kā 2015. gada 30. septembrī.

Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īstenošanai, kas rada uzlabojumus Dagas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā, būs publiski pieejami un tiks īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem. Finansēti tiks izdevumi inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegādei, bet netiks finansētas pakalpojumu, darbaspēka un citas nolikumā atrunātās izmaksas.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šajā sadaļā un drukātā veidā to iespējams saņemt Dagdas novada pašvaldībā, Attīstības un plānošanas nodaļā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinators Artjoms Gekišs, tālr. 65681437, e-pasts artjoms.gekiss@dagda.lv