Sabiedrība ar dvēseli 2020

Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu

"Sabiedrība ar dvēseli 2020"

 

Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta, kopējais pieejamais finansējums pasākumam ir 5 000,00 €, viena projekta atbalsts - līdz 500,00 €.

Konkursa ietvaros piešķir līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kas atbilst šiem nosacījumiem:

 • tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā;
 • tā izstrādi un īstenošanu veic projekta grupas dalībnieki;
 • tas uzlabo vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti;
 • tam nav peļņas gūšanas rakstura;
 • tāmes izmaksās nav iekļauti administratīvie izdevumi;
 • projekta norises vietā tiks nodrošināta iedzīvotāju drošība tā īstenošanas laikā un pēc projekta realizācijas;
 • tas ir saskaņots Būvvaldē (ja attiecināms);
 • tas tiek realizēts Dagdas novadā.
 • projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Projektā var piedalīties biedrības, nodibinājumi un nereģistrētas iedzīvotāju grupas.

Projekta ietvaros Dagdas novadā būs iespējams īstenot, piemēram, šādas aktivitātes: 

 • teritorijas labiekārtošana;
 • bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumu izveide (labiekārtošana);
 • kultūrvēsturisko piemiņas vietu ierīkošana vai labiekārtošana, apskates objektu izveide;
 • aktīvās atpūtas taku izveide vai labiekārtošana, publisko zaļo zonu izveide vai labiekārtošana;
 • zīmju vai norāžu izgatavošana un uzstādīšana;
 • ūdenstilpņu teritorijas labiekārtošana;
 • nojumju izveide, pasta kastīšu izgatavošana un nomaiņa, u.tml.;
 • izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstība (pasākumu organizēšana (nometnes, svētki) vai piem. pasākumu organizēšanai nepieciešamo telpu ierīkošana vai vietas izveide (apmācību telpas, studijas, sporta vai atpūtas centri)).

Termiņi: projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 5. maija līdz 20.maijam plkst. 16:00.

Apstiprinātie projekti īstenojami ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31.oktobrim.

 Uz Finansējumu attiecināmās izmaksas:

-          inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;

-          citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar šī nolikuma 15.punktā uzskaitītajām izmaksām.

-          samaksa par padarīto darbu pieļaujama tikai kā pakalpojums gadījumos, kad projektu nav iespējams īstenot bez profesionālas palīdzības (piemēram, lai ievilktu elektrību vai lektora pakalpojums u.tml.); šādu pakalpojumu nepieciešamību izvērtē konkursa vērtēšanas komisija.

Uz Finansējumu neattiecināmās izmaksas:

-          pieteikuma sagatavošanas izmaksas;

-          prēmijas, dāvinājumi un citi stimulējoši pasākumi projekta īstenošanā iesaistītajām personām;

-          luksus preču un paaugstināta servisa pakalpojumu iegāde;

-          inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kuru Grupa var izmantot turpmākajā savā darbībā, vai gūt no tā ienākumus;

-          naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;

-          izmaksas, kas neattiecas tieši uz projekta īstenošanu un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem.

 

Ar konkursa nolikumu un pieteikšanās nosacījumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapas www.dagda.lv sadaļā Projekti / Pašvaldības projekti / Sabiedrība ar dvēseli 2020.

 

Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai:

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinators Tatjana Munda

tālr. 65681437

e-pasts tatjana.munda@dagda.lv