Sabiedrība ar dvēseli 2021

Dagdas novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju projektu konkursu

“Sabiedrība ar dvēseli 2021”

Konkursa mērķis– uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Dagdas novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.

Svarīgi! Projektiem jābūt:

 • saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Dagdas novada teritorijā,
 • tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji,
 • projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Konkursā projektu pieteikumu var iesniegt  nereģistrētas iedzīvotāju grupas, sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāapvienojas vismaz 5 cilvēkiem un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu.

Svarīgi! Ne projekta iesniedzējam, ne projekta vadītājam nevar būt nodokļu parādi vai citas pašvaldībā nenokārtotas finansiālas saistības.

Šogad tiks ieviests jauninājums projektu īstenošanas un norēķinu kārtībā. Ar apstiprināto projektu īstenotājiem tiks noslēgts līgums (6.pielikums) ar Pašvaldību par projekta īstenošanu un projekta grupa būs finansiāli atbildīga par finansējuma izlietojumu. Pašvaldība uz līguma pamata pārskaitīs Grupai piešķirto finansējumu uz norādīto Grupas kontu. Piešķirtā finansējuma izlietojums būs jāveic vienīgi no Līgumā norādītā konta un projekta noslēgumā būs jāuzrāda maksājumu apliecinošos dokumentus (pavadzīmes, rēķini, čeki u.c., ka arī pievienojot konta izdruku par finansējuma izlietojumu).

Izmaksas, kuras tiks veiktas skaidrajā naudā vai no cita konta, netiks attiecinātas uz projektu vai tiks uzskatītas par projekta Grupas līdzfinansējumu.

Kategorijas, kādās var iesniegt projektu pieteikumus – teritorijas labiekārtošana un izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstība.

Pasākumi, kas tiek atbalstīti teritorijas labiekārtošanas projekta ietvaros:

·       sporta un atpūtas laukumu izveide (labiekārtošana);

·       kultūrvēsturisko piemiņas vietu ierīkošana vai labiekārtošana;

·       aktīvās atpūtas taku izveide vai labiekārtošana;

·       publisko zaļo zonu izveide vai labiekārtošana;

·       zīmju vai norāžu izgatavošana un uzstādīšana;

·       ūdenstilpņu teritorijas labiekārtošana;

·       nojumju izveide;

·       ārtelpu objektu rotājumu izgatavošana u.tml.

Pasākumi, kas tiek atbalstīti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstības projekta ietvaros:

·       pasākumu organizēšanai nepieciešamo telpu ierīkošana vai vietas izveide;

·       materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana;

·       pasākumu organizēšana u.tml.

Pieejamais finansējums – maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Dagdas novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 700 EUR. Projekta grupai, kas plāno realizēt projektu, jānodrošina pašu ieguldījums vismaz 50% apmērā no pieprasītās summas (preces, materiāli, pakalpojumi vai brīvprātīgais darbs)

Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); stādmateriāli, kuru vērtība nepārsniedz 30% no pieprasītā finansējuma apmēra, u.c. izmaksas, kas nepieciešamas veiksmīgai projekta īstenošanai.

Svarīgi! Projektos nav attiecināmas šādas izmaksas:

 • pakalpojumu izmaksas;
 • pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
 • darba algas vai atlīdzība par darbu;
 • dāvanas, balvas, prēmijas u.tml.;
 • ēdināšana;
 • transporta izmaksas;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde;
 • pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kas pārsniedz 30% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • izmaksas, kas tiks veiktas pēc nolikumā un projekta finansēšanas līgumā noteiktā termiņa;
 • izmaksas bez obligātajiem rekvizītiem vai oriģināliem izmaksu apliecinošiem dokumentiem;
 • izmaksas organizācijas ikdienas izdevumu veikšanai, ikdienas darbības nodrošināšanai;
 • izmaksas, kas nav ietvertas projekta tāmē u.c., kas nav saskaņotas projekta budžetā.

Projektu īstenošanas laiks – 2021.gada 11.maijs – 2021.gada 15.oktobris

Konkurss tiks izsludināts 2021.gada 29.martā  un projektu pieteikumi tiks pieņemti līdz 2021.gada 26.aprīlim.

Lai pieteiktos konkursam, projekta pieteicējam jāaizpilda un Dagdas novada pašvaldībā jāiesniedz projekta pieteikums un tam pievienojamie dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa (1.pielikums)
 • Projekta budžets;
 • Projekta vadītāja  CV;
 • Attiecīgās saskaņojuma lapas ja paredzēta projekta īstenošana kopīpašumā (4.pielikums),vai ja paredzēta projekta īstenošana pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā nekustamā īpašumā, atbalsta pretendents iesniedz saskaņojumu ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju (vai izpilddirektoru, ja projekta īstenošana paredzēta Dagdas pilsētā) par atļauju veikt attiecīgās darbības pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā teritorijā (5.pielikums).

Detalizētāka informācija par to, kā iesniegt projekta pieteikumu, būs pieejama informācija konkursa nolikumā. Tiks izskatīti visi pieteikumi, kas iesniegti atbilstoši konkursa nolikumam, kā arī atbilst konkursa mērķim un visiem vērtēšanas kritērijiem.

Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka projektu pieteikumu izstrādes posmā viens no sarežģītākajiem uzdevumiem daudzām projektu grupām ir projekta budžeta sadaļas sagatavošana. Lai to varētu aizpildīt pēc iespējas sekmīgāk, lūgums ņemt vērā, ka:

 • Sākumā ir skaidri jāsaprot – kas tiks darīts projektā un kādām lietām būs nepieciešams tērēt līdzekļus.
 • Pārāk sīki nedetalizēt izmaksu pozīcijas nosaukumu (piem., rakstīt “Skrūves, naglas” nevis “Skrūves 5x50mm”; “Ota, rullītis” nevis “Plakana ota akrila krāsām”).
 • Projekta īstenošanas laikā projektā paredzēto lietu cenas var atšķirties no sākotnēji plānotajām, tomēr pieteikumā norādītajām izmaksām jābūt reālām.
 • Ja projekta finansēšanai nepieciešams vairāk līdzekļu nekā būs pieejams no pašvaldības budžeta, jāparedz savs līdzfinansējums.
 • Izmaksām jābūt tieši saistītām ar projekta īstenošanu, neplānot izmaksas, kas saistītas objekta / darbības uzturēšanu pēc projekta beigām.
 • Projekts nevar būt ar peļņas gūšanas raksturu.

Tā kā projekti būs jāīsteno pašiem projekta grupas dalībniekiem, aicinām arī viņus iesaistīt projekta gatavošanas posmā – lai jau laicīgi izrunātu un izplānotu visas nepieciešamās darbības un izmaksas. Jāparedz tāds projekts, kura rezultāti būs pieejami sabiedrībaiJāsaprotkā īpašumā atrodas teritorija, kurā plānots īstenot projektu, lai varētu laicīgi saņemt visas atļaujas un saskaņojumus projektā plānoto darbu veikšanai. Jāatceras, ka projektam jāatbilst visiem nosacījumiemkas noteikti konkursa nolikumā. Ja projekts saistīts ar teritorijas labiekārtošanu, iesakām konsultēties ar Būvvaldi un noskaidrot, vai jūsu gadījumā nav nepieciešams gatavot kādus īpašus ar būvniecību saistītus dokumentus (konkursā nav atbalstāmi projekti, kuriem nepieciešami būvprojekti, vai kuru īstenošanu nevar veikt paši projekta dalībnieki).

Pēc konkursa izsludināšanas pašvaldības mājas lapā būs pieejams gan konkursa nolikums, gan cita informācija, kas nepieciešama, gatavojot projekta pieteikumu. 

Ikviens, kam ir radušies kādi jautājumi par konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties ar konkursa koordinatori – projekta koordinatoru Olgu Gekišu (tālr.: 65681437, e-pasts: olga.gekisa@dagda.lv). 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Dagdas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv, sadaļā “Projekti” / “Pašvaldības projekti” / “Sabiedrība ar dvēseli” un sākt plānot projektus!


Svarīgi! Visu saskaņojumu procesu ar attiecīgās teritorijas, ēkas īpašniekiem vai pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām (piem. Būvvaldi) jāuzsāk, vēlākais – divas nedēļas pirms projekta pieteikuma iesniegšanas.