Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) atbalstīja Dagdas novada Ķepovas pagasta pārvaldes Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” iesniegto projektu "Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā". Kopējais projekta finansējums ir 13 159,96 EUR, no kuriem LVAF – 10 207,00 EUR, bet Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 2 952,96 EUR. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centru un Daugavpils Universitāti.

 

Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes, lai mudinātu Latvijas austrumu pierobežā dzīvojošos jauniešus apzināt savas dzimtās vietas un kaimiņu novadu nacionālās nozīmes dabas vērtības, kā arī attīstītu viņos saudzējošu, cieņpilnu attieksmi pret dabu, stiprinātu valsts gribu, piederības sajūtu un mīlestību savai zemei. Projekta īstenošanas laikā: no 17.11.2017. līdz 30.06.2018., Dagdas novada Jauniešu centru un biedrību aktīvākie jaunieši tiks iesaistīti daudzveidīgajās aktivitātēs:

1) makulatūras vākšanas akcijā un Lielajās talkās;
2) informatīvi izglītojošajā aktivitātē „Ekosistēmu pakalpojumi un dabai draudzīgas attieksmes     veidošana;
3) dabaszinātņu eksperimentu, ekoloģiskās šķirošanas un otrreizējās pārstrādes spēļu turnīros;
4) ekspedīcijā pa Dagdas novadu „Nozīmīgāko vietējo  dabas objektu apzināšana slēpojot”;
5) ekspedīcijā par dabas daudzveidību VIKC „Ķepa teritorijā”;
6) radošajās darbnīcās “Lietu otrā dzīve”;
7) Dagdas jaunieši kopā ar vienaudžiem no Ciblas novada Jauniešu centra iesaistīsies izglītojoši izzinošajās ekskursijās uz Rāznas Nacionālā parka teritoriju Dagdas novadā - Ezernieku, Andrupenes  un Andzeļu pagastos (Ežezers, Piloru ozolu audze, Andrupenes purva taka), un ekskursijās uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: dabas liegums - Grebļa kalns, (Zilupes nov., Pasienes pag.), dabas parks "Kurjanovas ezers " (Ciblas nov., Līdumnieku pag.);
8) divu dienu izzinošajā ekskursijā „Dabas laboratorija”, kas būs organizēta DU Studiju un pētniecības centrā “Ilgas”;
9) projekta noslēguma pasākuma aktivitātēs: „Retro diskotēka” u.tml.

 

Šī gada 1.decembrī VIKC “Ķepa” tika organizēta projekta pirmā aktivitāte “Ekosistēmu pakalpojumi un dabai draudzīgas attieksmes veidošana” Dagdas novada jauniešu centru un jauniešu biedrību dalībniekiem. Aktivitātē, ko profesionāli un aizraujoši vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra "Rāzna" speciālisti Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra "Rāzna" vadītāja Regīna Indriķe un  Dabas aizsardzības pārvaldes, Latgales reģionālās administrācijas, Dabas izglītības darba speciāliste Irēna Broliša, iesaistījās 70 Dagdas novada jaunieši un 10 jaunatnes darbinieki (jauniešu biedrību un centru vadītāji). Pasākuma sākumā dalībnieki noskatījās filmu “Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi”. Pēc tās sekoja diskusija ar jauniešiem par to, kas ir ekosistēma, labklājība, ekosistēmas degradācija.

 

Jauniešiem ar infografiku palīdzību tika izskaidroti tādi jautājumi kā cilvēku pieaugošā iedarbība uz ekosistēmām, cilvēku labklājība un dažādu ekosistēmu pakalpojumu nepieciešamība.

 

Pasākuma turpinājumā tika organizēts grupu darbs. Sadaloties sešās grupās (ezers, purvs, mežs, jūras piekraste, pļava un lauku sēta) un iejūtoties lomās - saimniekotāji, vietējie iedzīvotāji, zinātnieki, pētnieki, atpūtnieki, radošie cilvēki un zaļie radikāļi - jaunieši aktīvi un ar interesi darbojās. Uzdevuma nobeigumā katra grupa prezentēja savus veikumus - definēja, kā katrs no viņiem saprot cieņpilnu attieksmi pret ekosistēmu, akceptējot konkrētu rīcību/darbu. 

 

Pēc tējas pauzes, pasākuma noslēguma daļā Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra "Rāzna" speciālisti prasmīgi iesaistīja visus jauniešus daudzveidīgajās vides spēlēs. Dalībnieki, praktiski darbojoties, paplašināja savas zināšanas par dabas vērtību saudzēšanu, putniem un to nozīmi ekosistēmās un aizsargājamām dabas teritorijām.

 

Pirms došanās mājās, jaunieši iesaistījās pasākuma izvērtēšanas aktivitātē, pēc kuras varēja redzēt, ka kopumā pasākums izdevās!

           

R. Stepiņa

VIKC “Ķepa” vadītāja

06.12.2017.