Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!

Projekts "Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!"Projekta mērķis

Īstermiņa: Organizēt pasākumus Dagdas novadā, kas veicina iedzīvotājus rīkoties videi un dabai draudzīgi. Ilgtermiņa: Veicināt Dagdas novada iedzīvotājus apzināti un prātīgi rīkoties ar atkritumu izmešanu un šķirošanu, tādejādi nepiesārņojot dabu, neradot draudus cilvēku veselībai un taupot dabas resursus, šādi panākot atkritumu plašāku otrreizējo pārstrādi un drošu apglabāšanu ne tikai Dagdas novada, bet arī nacionālā mērogā.


Projekta uzdevumi

  1. Organizēt vides izglītības lekciju ciklu skolēniem visās Dagdas novada izglītības iestādēs, lai izglītotu un motivētu skolēnus sniegt nozīmīgu ieguldījumu visas sabiedrības vides izglītībā un aizsardzībā;
  2. Motivēt Dagdas novada skolēnus šķirot atkritumus skolās;
  3. Veicināt Dagdas novada iedzīvotājus uzņemties rūpes un aizsargāt vietējo dabu, nosakot atkritumu izmešanas vietas sabiedriski pieejamās Dagdas novada dabas atpūtas vietās, tādējādi izveidojot cilvēkos apziņu mest atkritumus tiem paredzētajā vietā;
  4. Organizēt pasākumu, kurā Dagdas novada iedzīvotājiem būs iespēja nodot veco elektrotehniku, tādējādi nodrošinot elektrotehnikas īpašo pārstrādi, kas ļautu materiālus izmantot otrreiz, saudzējot vidi un energoresursus;
  5. Vienot izglītības iestāžu audzēkņus, viņu vecākus, ģimenes locekļus un apkārtnes iedzīvotājus, kopīgi vācot izlietotās baterijas, tādējādi veicinot vietējās sabiedrības sapratni par bīstamo atkritumu nevēlamo ietekmi uz vidi un nodrošinot bateriju nonākšanu tiem paredzētos, specializētos konteineros.


Projekta rezultāti

  1. Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Zaļā josta” un Dagdas novada atkritumu apsaimniekotāju SIA “Clean R” novadītas 20 vides izglītības aktivitātes un speciālistu vieslekcijas Dagdas novada 8 (astoņās) skolās ~800 skolēniem un 3 (trijās) Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs ~100 pirmsskolas vecuma bērniem (4-7 gadi), mācot bērniem saudzēt un aizsargāt dabu, šķirojot atkritumus.
  2. Iekštelpu atkritumu tvertņu (90gab.) iegāde plastmasas un papīra šķirošanai Dagdas novada 8 (astoņās) izglītības iestādēs;
  3. Āra atkritumu tvertņu (17 gab.) un suņu ekskrementu savākšanai paredzēto tvertņu (10gab.) iegāde un uzstādīšana Dagdas novada sabiedriskās dabas atpūtas vietās, lai motivētu vietējos iedzīvotājus mest atkritumus tiem paredzētajā vietā, padarot dabu ap mums tīru, sakoptu un aizsargātu;
  4. Sadarbībā ar Dagdas novada atkritumu apsaimniekotāju SIA “Clean R” Eko dienas organizēšana Dagdas novadā. Vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja nodot mūžu nokalpojušo elektrotehniku īpaši izveidotos punktos pa visu novadu, lai tā tiktu specializēti utilizēta;
  5. Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Zaļā josta” izlietoto bateriju vākšana Dagdas novada 11 (vienpadsmit) izglītības iestādēs.

 

Projekta kopējās izmaksas 5 565.08 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 128.00 €
Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 1437.08 €

 

Olga Gekiša

Projekta koordinatore

tel.65681437

olga.gekisa@dagda.lv