Medības

Dagdas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

 

1. Kārtība attiecas uz medību tiesību nomas piešķiršanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās (turpmāk pašvaldības medību platības) uz 5 gadiem, ja nomnieks nevēlas slēgt līgumu uz īsāku termiņu.

2. Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa 0,20 euro apmērā gadā par vienu ha bez PVN. Nomas maksu par kārtējo gadu jāmaksā divos vienādos maksājumos - līdz kārtējā gada 15.martam un 15.septembrim.

3. Medību tiesību nomas pirmtiesība pašvaldības medību platībās ir, ievērojot šādu prioritāro secību:

3.1.    medību kolektīvam, kura medību iecirknis, ir reģistrēts Valsts meža dienesta  datu bāzē un neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību platības;

3.2.    medību kolektīvam, kurā vairāk kā 50% biedru par savu dzīves vietu ir deklarējuši Dagdas  novada pašvaldības administratīvo teritoriju, un kuram ir Valsts meža dienesta  datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.3.    mednieku kolektīvam vai personai, kuram (ai) ir Valsts meža dienesta datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.4.    mednieku kolektīvam, kura juridiskā adrese reģistrēta Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.5.    Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošai personai;


4.    Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

4.1.    juridiskajai personai:

4.1.1.      pieteikums, kurā norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas rekvizītus, Uzņēmuma reģistra izziņu par juridisko adresi, kontakttālruņi;

4.1.2.      pārstāvja vārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības;

4.1.3.      medību kolektīva biedru sarakstu;

4.1.4.      medību kolektīva statūtus;

4.1.5.      medību iecirkņa plānu.

4.2.    Fiziskajai personai:

4.2.1.      pieteikumu, kur norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīves vietas adresi;

4.2.2.      ja personu pārstāv cita persona, tad pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības un uzrāda pasi;

4.2.3.      medību iecirkņa plānu.

5.      Atsavinot pašvaldības medību platības, pašvaldība 15. dienu laikā informē medību kolektīvu, ar kuru noslēgts līgums.

6.      Pretendentu pieteikšanās kārtība līguma slēgšanai.

6.1.    katru gadu ne vēlāk, kā līdz 1.martam pašvaldībā pie informācijas stenda un pašvaldības mājas lapā tiek norādīta informācija par pašvaldības medību platībām, uz kurām kārtējā gadā beidzas medību tiesību nomas līgumi;

6.2.    pretendents  līdz 15.martam iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot medību platību (-as), uz kuras (-ām) medību tiesību nomu pretendē, pievienojot 4. punktā minētos dokumentus;

6.3.    ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts līgums;

6.4.    ja pieteikušies vairāki pretendenti, medību tiesību nomas līgumu slēdz ar personu, kurai saskaņā ar šīs kārtības 3. punktu ir medību tiesību nomas pirmtiesība;

6.5.    ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti- notiek izsole.


7.    Izsoles rīkotājs ir pašvaldības  domes izveidota nomas tiesību izsoles  komisija.

8.    Medību tiesību izsoles sākuma cena ir šīs kārtības 2. punktā noteiktā nomas maksa, visaugstāk nosolītā cena ir nomas maksa par 1ha gadā.

9.        Piedalīšanās izsolē ir brīvas gribas izpausme. Izsoles noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi.

10.     Informācija par izsoli ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms izsoles tiek publicēta Dagdas novada pašvaldības mājas lapā un izvietota pašvaldības administratīvajā ēkā.

11.    Pretendents iesniedz pieteikumu, ka ir iepazinies ar izsoles norises kārtību.

12.    Izsoles dalības maksa 10 euro.

12.1.        Pretendenta pienākums, iesniedzot dokumentus un piedaloties izsolē, ir ievērot izsoles nolikuma prasības.


13.    Pretendentu izvērtēšana:

13.1.līdz izsoles sākumam pašvaldībā izvērtē pretendentu atbilstību nolikuma prasībām;

13.2.        izsolē nedrīkst piedalīties pretendenti, kuri nav nokārtojuši finansiālās saistības ar Dagdas novada pašvaldību par medību tiesību nomu vai nav iesnieguši visus nolikuma 4. punktā minētos dokumentus;

13.3.        pretendenti, kuri atbilst prasībām tiek reģistrēti kā medību nomas tiesību izsoles pretendenti.


14.    Pašvaldības vārdā medību tiesību nomas līgumu saskaņā ar Pielikumu slēdz pašvaldības izpilddirektors.

15.    Nomas tiesību pretendents desmit darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no līguma slēgšanas ir atteicies.

16.    Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt līgumu, komisija secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam, kurš nosolīja nākamo  augstāko nomas maksu.


Pārejas noteikumi:

1.        Līdz 2014.gadam mednieku kolektīviem noslēgtie līgumi par pašvaldības medību tiesību nomu jāpārslēdz līdz 2014.gada 1.septembrim.

2.        Beztermiņa noslēgtie līgumi jāpārslēdz uz termiņu saskaņā ar kārtības noteikumu 1.punktu.

 

 

Vairāk informācijas:

Valērijs Masjuks

nekustamā īpašuma speciālists

tālr. 65681716

e-pasts: valērijs.masjuks@dagda.lv